Giao dịch với phân kỳ thường (Regular Diverdence)

Một phân kỳ thường (Regular Diverdence) được sử dụng như một dấu hiệu có thể cho sự đảo ngược xu hướng.

Có hai loại phân kỳ thường: 

  • Phân kỳ thường giá tăng ((Regular Bullish Diverdence).
  • Phân kỳ thường giá giảm (Regular Brearish Diverdence).

Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số đặc điểm về hai loại phân kỳ thường (Regular Diverdence) này.

Phân kỳ thường giá tăng (Regular BullishD iverdence)

Nếu giá tạo ra mức thấp hơn điểm thấp. Nhưng bộ dao động lại đang tạo ra mức cao hơn điểm thấp. Đây được gọi là phân kỳ thường giá tăng. Nó thường được xảy ra ở cuối của một xu hướng giảm. 

Sau khi thiết lập đáy thứ hai, nếu bộ dao động không tạo ra mức thấp mới. Có khả năng giá sẽ tăng, vì giá và chỉ báo động lượng thường được dự kiến sẽ di chuyển thẳng hàng với nhau. Dưới đây là một hình ảnh hiển thị phân kỳ thường giá tăng. 

Giao dịch với phân kỳ thường (Regular Diverdence)
Giao dịch với phân kỳ thường (Regular Diverdence)

Phân kỳ thường giá giảm (Regular Brearish Diverdence)

Bây giờ, nếu giá đang tạo mức cao hơn điểm cao. Nhưng bộ dao động lại tạo ra mức thấp hơn điểm cao. Lúc này chúng ta có một phân kỳ thường giá giảm. Loại phân kỳ này có thể được tìm thấy trong một xu hướng tăng. Sau khi giá tạo ra mức cao thứ hai. Nếu bộ dao động tạo ra mức cao hơn điểm thấp, thì có lẽ giá sẽ đảo chiều và giảm xuống.

Dưới đây là hình ảnh hiển thị giá sẽ đảo ngược khi thực hiện đỉnh thứ 2.

Giao dịch với phân kỳ thường (Regular Diverdence)
Giao dịch với phân kỳ thường (Regular Diverdence)

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh hiển thị trên. Phân kỳ thường được sử dụng tốt nhất khi cố gắng chọn đỉnh hoặc đáy. Bạn đang tìm  kiếm một khu vực nơi giá sẽ dừng lại và đảo ngược . Các bộ dao động báo hiệu cho chúng ta rằng động lượng đang bắt đầu di chuyển. Và mặc dù giá đã tăng cao hơn (hoặc thấp hơn điểm thấp). Có rất nhiều khả năng nó sẽ không được duy trì. 

Bây giờ bạn có thể tìm hiểu được giao dịch với phân kỳ thường. Đã đến lúc chúng ta di chuyển và tìm hiểu về loại phân kỳ thứ 2 – Phân kỳ ẩn.

Đừng lo lắng quá, nó không có gì quá khó để phát hiện ra. Lý do nó được gọi là phân kỳ ẩn là vì nó ẩn bên trong xu hướng hiện tại.