Các thuật ngữ trong giao dịch Ký Quỹ

Khi đi sâu vào thế giới của giao dịch Ký quỹ, có thể bạn sẽ phải học một số thuật ngữ mới, để có thể hiểu hoàn toàn thực sự những gì đang xảy ra. Cũng giống như bất kì lĩnh vực chuyên môn nào, Giao dịch Ký quỹ đi kèm với thuật ngữ và biệt ngữ riêng biệt. 

Dưới đây là bảng mẹo dễ vẫn dụng theo các điều khoản phổ biến nhất mà bạn có thể gặp trong diễn đàn giao dịch của mình.

Margin (giao dịch ký quỹ)

Định nghĩa: Ký quỹ là số tiền bạn bắt buộc gửi vào diễn đàn giao dịch của mình giao dịch và duy trì các vị trí trong thị trường Forex. Ký quỹ được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo bạn có thể trang trải mọi tổn thất phải chịu cho các vị trí của mình.

Đòn Bẩy (Leverage)

Định nghĩa: Là khả năng giao dịch một số tiền lớn hơn với so tiền nhỏ hơn nhiều trong tài khoản của bạn.

P/L Khi lệnh mở (Unrealized P/L)

Định nghĩa: Là lợi nhuận hoặc thua lỗ hiện tại (P/L) được giữ trong các vị trí mở của bạn. Cũng có thể được gọi là P/L Nổi.

Số Dư (Balance)

Định nghĩa: Là tổng số tiền bạn có trong tài khoản giao dịch của mình. Nếu bạn có một vị trí mở, ngay cả khi có một khoản lãi ( hoặc Lỗ) Thả nổi thì số dư của bạn vẫn giống như trước khi bạn mở vị trí, Nhưng một khi bạn đóng vị trí, tiền lãi (hoặc lỗ) sẽ được thêm vào (hoặc khấu trừ) từ số dư và số tiền còn lại sẽ là số dư mới của bạn. 

Còn được gọi là: 

 • Account Balance
 • Cash

Ký quỹ bắt buộc (Requied Margin)

Định nghĩa: Là số tiền được đặt sang một bên và đã được khóa lại khi bạn mở một giao dịch.

Ví dụ: Nếu bạn mở một vị trí 10,000$ (Lot nhỏ) với số tiền ký quỹ bắt buộc là 2% (hoặc tỷ lệ đòn bẩy là 1:50), 200$ sẽ được khóa lại trong suốt thời gian giao dịch. 200$ này không thể sử dụng để mở vị trí khác khi các các giao dịch khác đang mở. Một khi bạn đóng giao dịch, tiền ký quỹ 200$ sẽ được phát hành.

Còn được gọi là:

 • Entry Margin
 • Initial Margin
 • Initial Entry Margin
 • Maintenance Margin Required (MMR)

Cách tính toán mỗi vị trí:

Nếu tiền tệ cơ sở cùng giống như tiền trong tài khoản của bạn chúng ta sẽ có cánh tính như sau:

Số tiền ký quỹ bắt buộc  =  Giá trị lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ

Nếu Tiền tệ cơ sở khác với tiền trong tài khoản của bạn thì:

 Tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị lý thuyết x Số tiền yêu cầu ký quỹ  x  Tỷ giá hối đoái giữa tiền cơ sở và tiền trong tài khoản.

Số tiền ký quỹ đã sử dụng 

Định nghĩa: Là số lượng Vốn tức thời tối thiểu phải được duy trì trong tài khoản ký quỹ. Đây là tổng số tiền ký quỹ đang được sử dụng để duy trì các vị trí mở.

Cách gọi khác:

 • Margin Used
 • Maintenance Margin Required (MMR)
 • “Total Margin” 

Cách tính toán: Ký quỹ đã sử dụng đơn giản là số tiền ký quỹ bắt buộc cho tất cả các vị trí mở.

Tiền ký quỹ đã sử dụng  =  Tổng số tiền ký quỹ bắt buộc cho tất cả các vị trí mở.

Vốn Tức thời (Equity)

Định nghĩa: là số dư tài khoản của bạn cộng với lợi nhuận thả nổi (hoặc lỗ) của tất cả các vị trí mở của bạn.Đại diện cho giá trị thời gian thực tài khoản của bạn.

Còn được gọi là:

 • Account Equity
 • Net Asset Value
 • Net Equity

Cách tính Vốn tức thời:

Vốn tức thời  = Số Dư  + P/L Nổi

Nếu trường hợp không có bất kỳ vị trí nào mở thì 

Vốn tức thời = Số Dư tài khoản

Số Dư ký quỹ 

Định nghĩa: Là số tiền không bị khóa bởi một vị trí mở và có thể sử dụng để mở các vị trí mới. Khi giá trị này bằng 0 hoặc thấp hơn, cảnh báo ký quỹ được kích hoạt và các vị trí bổ sung không thể mở được.

Còn được gọi là:

 • Free Margin
 • Available Margin
 • Usable Margin
 • Usable Maintenance Margin
 • “Available to Trade”

Cách tính  số dư ký quỹ.

Số Dư ký quỹ  = Vốn tức thời – Số tiền ký quỹ đã sử dụng

Margin Level (Mức ký quỹ).

Định nghĩa: Là tỷ lệ giữa Vốn tức thời và Số tiền ký quỹ đã sử dụng. Nó được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, nếu vốn tức thời của bạn là 5,000$ và Số tiền ký quỹ sử dụng là 1,000$, thì Mức ký quỹ của bạn là 500%

Còn có cách gọi khác:

 • Margin Indicator

Cách tính Mức ký quỹ:

Mức ký quỹ = ( Vốn tức thời / Số tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

Margin call level (mức bị gọi ký quỹ)

Định nghĩa: Là một mức cụ thể (%) trong đó nếu Mức ký quỹ của bạn bằng hoặc thấp hơn nó, bạn sẽ không thể mở bất cứ vị trí mới nào. Diễn đàn giao dịch của bạn sẽ xác định mức gọi ký quỹ cho bạn.

Ví dụ: Nếu mức gọi ký quỹ của bạn là 100%, điều này có nghĩa rằng nếu mức ký quỹ của bạn đạt mức 100%, bạn sẽ không thể mở bất kỳ vị trí mới nào. Tại thời điểm này, tài khoản của bạn hiện đang dưới mức gọi ký quỹ. Mặc dù hầu hết các nhà giao dịch mới cho rằng điều này có nghĩa là giao dịch của họ có thể sẽ đóng giao dịch, nhưng điều này là không đúng. Mức gọi ký quỹ chỉ là một cảnh báo.

Cách gọi khác: 

 • Minimum Margin Requirement
 • Minimum Required Margin

Cách tính Mức gọi ký quỹ:

Mức gọi ký quỹ = Mức ký quỹ ở mức  X %

Mức bị dừng giao dịch (Stop Out Level).

Định nghĩa: Là mức cụ thể (%) trong đó nếu mức ký quỹ của bạn bằng hoặc thấp hơn mức bị dừng giao dịch, Nhà môi giới của bạn sẽ tự động bắt đầu đóng các vị trí của bạn cho đến khi mứa ký của bạn cao hơn mức bị dừng giao dịch.

Ví dụ: Hãy xem Mức bị dừng giao dịch là 50%. Điều này có nghĩa rằng nếu Mức ký quỹ  giảm xuống dưới 50%, tài khoản giao dịch sẽ tự động dừng hoạt động và các vị trí nổi tổn thất lớn sẽ tự động được thanh lý. Quá trình sẽ được lặp lại cho đến khi mức ký quỹ tăng lên trên mức 50%.

Còn được gọi là:

 • Liquidation Margin
 • Margin Closeout
 • Margin Close Out (MCO)
 • Minimum Required Margin

Cách tính Mức bị dừng giao dịch:

Mức bị dừng giao dịch  = Mức ký quỹ ở mức  X%

Margin call (gọi ký quỹ).

Định nghĩa: Nó xảy ra khi bạn đã vi phạm các Mức gọi ký quỹ nhưng vẫn ở trên mức Bị dừng giao dịch, Cuộc gọi ký quỹ là một cảnh báo cho bạn biết rằng tài khoản của bạn không hoạt động tốt và bạn đang sắp bị thanh lý các vị trí mở của mình theo giá thị trường. Bạn vẫn được phép giữ các vị trí mở hiện tại nhưng không thể mở các vị trí mới.

Cháy tài khoản (Stop Out)

Định nghĩa: Được xảy ra khi vi phạm mức bị dừng giao dịch, có nghĩa là khi các vị trí mở của bạn sẽ được tự động đóng (được thanh lý) để ngăn số dư tài khoản bị âm.