Mối quan hệ giữa Margin and Leverage (Ký quỹ và Đòn bẩy)

Mối quan hệ giữa Margin and Leverage 

Qua các bài viết trước chúng tôi giới thiệu thì các bạn cũng đã biết sơ về các thuật ngữ như là Margin and Leverage (Ký quỹ và Đòn bẩy). Vậy chúng có quan hệ gì? Và ảnh hưởng như thế nào trong tài khoản giao dịch của bạn, bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về một số nét đặc trưng mối quan hệ Margin and Leverage này.

Chúng ta sử dụng Ký quỹ để tạo ra Đòn bẩy, Đòn bẩy là sự tăng sức mạnh giao dịch có sẵn khi sử dụng tài khoản ký quỹ, Nó cho phép bạn giao dịch các vị trí lớn hơn số tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Đòn bẩy được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm. Nó là tỷ lệ phần trăm giữa tiền có trong tài khoản thực và tiền của tài khoản bạn có thể giao dịch. Đòn bẩy luôn được thể hiện dưới định dạng 1 : X. 

Cho ví dụ: Nếu bạn muốn giao dịch 1 Lot  USD/JPY tiêu chuẩn mà không có tiền ký quỹ, Bạn sẽ cần 100,000$ trong tài khoản, nhưng với Số tiền yêu cầu ký quỹ chỉ 1%, Bạn sẽ chỉ cần gửi 1,000$ vào trong tài khoản để giao dịch. Đòn bẩy đã cung cấp cho giao dịch này sẽ là 1:100. 

Dưới đây là ví dụ của tỷ lệ Đòn bẩy tùy thuộc trên Số tiền yêu cầu ký quỹ:

Cặp tiền tệ Số tiền yêu cầu ký quỹ Tỷ lệ Đòn bẩy
EUR/USD 2% 1:50
GBP/USD 5% 1:20
USD/JPY 4% 1:25
EUR/AUD 3% 1:33

Ta có cách tính Đòn bẩy như sau:

Đòn bẩy = 1/ Số tiền yêu cầu ký quỹ

Cho một ví dụ rằng: Nếu Số tiền yêu cầu ký quỹ là 2%, ta có cách tính Đòn bẩy như sau:
 50  =  1/ 0.02

Vậy Đòn bẩy là 50, Được biểu thị theo tỷ lệ là 1:50.  Dưới đây, là cách tính số tiền yêu cầu ký quỹ dựa trên tỷ lệ đòn bẩy:

 Số tiền yêu cầu ký quỹ = 1/ Tỷ lệ đòn bẩy

Cho ví dụ: Nếu tỷ lệ Đòn bẩy là 1:100, chúng ta sẽ có cách tính số tiền yêu cầu ký quỹ như sau:

0.01  = 1 / 100

Số tiền yêu cầu ký quỹ là 0.01 hoặc 1%. Vì bạn có thể nhìn thấy, Đòn bẩy có mối quan hệ nghịch đảo với tiền ký quỹ. Đòn bẩy và tiền ký quỹ được đề cập đến một khái niệm, chỉ có một góc độ là khác. Khi một nhà giao dịch mở một vị trí, Họ được yêu cầu đưa ra một phần giá trị của vị trí đó. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch được cho là người sử dụng đòn bẩy. Một phần chia ra được thể hiện trong tỷ lệ phần trăm được biết đến là số tiền yêu cầu ký quỹ, ví dụ như 2%. Số tiền thực tế được yêu cầu đưa lên gọi là số tiền ký quỹ bắt buộc.

Ví dụ: 2% của kích thước vị trí 100,000$ sẽ là 2,000$. 

2,000$ là số tiền ký quỹ bắt buộc để mở vị trí cụ thể này. Vì bạn có thể giao dịch vị trí kích thước 100,000$ chỉ với 2,000$, nên tỷ lệ đòn bẩy của bạn sẽ là 1:50

 Đòn bẩy  = 1 / Số tiền yêu cầu ký quỹ

 50 = 1/ 0.02

 

Margin and Leverage
Mối quan hệ giữ Ký quỹ và Đòn bẩy