Mức cảnh báo của những nhà môi giới Forex khác nhau

Mỗi nhà môi giới Forex bán lẻ hoặc các nhà cung cấp CFD. Họ sẽ có những thiết lập riêng về mức gọi ký quỹ và mức bị dừng giao dịch. Nó rất quan trọng trong giao dịch của bạn. Để biết các nhà môi giới của bạn thiết lập cuộc gọi ký quỹ và mức bị dừng giao dịch của bạn là gì. Có rất nhiều nhà giao dịch thậm chí không bận tâm tìm hiểu giao dịch trước khi mở tài khoản giao dịch. Họ chỉ cần nhảy ngay vào trong giao dịch.

Các mức này thường bị bỏ qua hoặc bỏ qua bởi các nhà giao dịch. Gây thiệt hại cho tài khoản giao dịch của họ. Các nhà môi giới Forex khác nhau thường xử lý một cuộc gọi ký quỹ theo những cách khác nhau. Một số nhà môi giới điều chỉnh cuộc gọi ký quỹ và mức bị dừng giao dịch giống nhau. Có nghĩa rằng họ sẽ không gửi cho bạn một  tin nhắn cảnh báo. Mà họ sẽ sẽ chỉ bắt đầu đóng giao dịch của bạn. Cùng với một thông báo cho bạn biết về hành động đó của họ. 

Ví dụ: Một nhà môi giới Forex có thể thiết lập mức ký gọi ký quỹ của họ ở mức 100%. Và không có mức bị dừng giao dịch riêng biệt.

Điều này có nghĩa rằng nếu mức ký quỹ của bạn giảm xuống hơn 100%. Nhà môi giới của bạn sẽ tự động đóng vị trí. Và họ không có bất kỳ cảnh báo nào.

Có những nhà môi giới Forex khác lại điều chỉnh một mức gọi ký quỹ và mức bị dừng giao dịch khác nhau. Họ sử dụng một cuộc gọi ký quỹ như một loại thông báo cảnh báo sớm. Rằng các vị trí của bạn có nguy cơ bị thanh lý hoặc bị dừng giao dịch.

Ví dụ: Một nhà môi giới có thể thiết lập Mức gọi ký quỹ ở mức 100% và mức bị dừng giao dịch ở mức 20%.

Điều này có nghĩa rằng nếu Mức ký quỹ của bạn giảm xuống hơn 100%. Bạn sẽ nhận được cảnh báo từ nhà môi giới của mình rằng bạn cần đóng giao dịch. Hoặc có thể gửi thêm tiền vào tài khoản hoặc có thể có nguy cơ đạt đến mức bị dừng giao dịch. Nếu mức ký quỹ của bạn tiếp tục giảm xuống và đạt mức 20%. Và sau đó thì nhà môi giới của bạn sẽ tự động đóng các vị trí của bạn (ở mức giá tốt nhất). Tùy thuộc vào các nhà môi giới. Cuộc gọi ký quỹ có thể là một trong hai điều sau:

  • Nếu có mức bị dừng giao dịch riêng biệt. Nhà môi giới của bạn sẽ gửi cho bạn một cảnh báo. Rằng tài khoản vốn tức thời của bạn đã giảm xuống dưới mức tỷ lệ phần trăm số tiền ký quỹ bắt buộc. Không có vốn tức thời để hỗ trợ các vị trí mở của bạn nữa.
  • Nếu không có mức bị dừng giao dịch riêng biệt. Các nhà môi giới của bạn sẽ tự động đóng giao dịch của bạn. Bắt đầu từ giao dịch có lợi nhuận thấp nhất cho đến khi Mức ký quỹ bắt buộc được đáp ứng.
Nếu bạn nhận được cuộc gọi ký quỹ. Và không biết số phận mình như thế nào thì đây là sơ đồ để giúp bạn biết điều gì sẽ xảy ra với giao dịch của mình.
Mức cảnh báo của những nhà môi giới Forex khác nhau
Mức cảnh báo của những nhà môi giới Forex khác nhau

Khi có một mức gọi và mức bị dừng giao dịch riêng biệt. Hãy nghĩ đến mức gọi ký quỹ như một cảnh báo. Và mức bị dừng giao dịch như là hành động tự động để giảm thiểu khả năng tài khoản của bạn dẫn đến số âm. Vì bạn nhận được cảnh báo của người đặt ra. Nên điều này giúp các nhà giao dịch có thêm thời gian để quản lý các vị trí của họ. Trước khi thanh lý tự động xảy ra với các vị trí. Điều này khác với cuộc gọi ký quỹ truyền thống. Trong đó là mức gọi và mức bị dừng giao dịch là một và giống nhau. Không có cảnh báo nào được đưa ra. Bạn chỉ nhận được thông báo tự động thanh lý tài khoản được đưa ra.

Cuối cùng trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng. Tài khoản của bạn đáp ứng được số tiền yêu cầu ký quỹ và trong trường hợp nếu nó không đáp ứng được. Nhà môi giới của bạn phải thanh lý ( Dừng giao dịch) bất cứ hoặc tất cả các vị trí mở của bạn.