Điều gì sẽ xảy ra khi giao dịch nhỏ với 100$ trong tài khoản

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mở một giao dịch nhỏ chỉ với 100$? hoặc 100€ hay 100£ ?

Vì giao dịch ký quỹ cho phép bạn mở giao dịch chỉ với một số tiền nhỏ. Nên chắc chắn bạn có thể bắt đầu giao dịch Forex với khoản tiền gửi là 100$. Nhưng bạn có nên giao dịch?

Hãy nhìn xem điều gì có thể xảy ra nếu bạn giao dịch nhỏ. Trong kịch bản giao dịch này, Nhà môi giới Forex bán lẻ của bạn có mức gọi ký quỹ ở mức 100% và có mức bị dừng giao dịch ở mức 20%.

 

Bây giờ chúng ta đã biết Mức gọi ký quỹ và mức bị dừng giao dịch, hãy tìm hiểu xem nếu giao dịch với 100$ có thể thực hiện được không.

Bước 1: Gửi tiền vào tài khoản

 

Vì bạn gửi 100$ vào trong tài khoản giao dịch của mình nên bây giờ bạn có số dư tài khoản là 100$. Điều này sẽ được hiển thị như thế nào trong tài khoản giao dịch của bạn:

 

Bước 2: Tính tiền ký quỹ bắt buộc.

Bạn muốn di chuyển cặp EUR/USD giá thấp ở mức 1.20000 và muốn mở 5 vị trí  Lot siêu nhỏ (1,000 đơn vị  x 5) với số tiền yêu cầu ký quỹ là 1%. 

Vậy cần bao nhiêu tiền ký quỹ để mở các vị trí?

Vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD nên chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch.

1€ = 1.20$
1,000€ x 5 Lot siêu nhỏ = 5,000
5,000€ = 6,000$.

Giá trị lý thuyết là 6,000$. Bây giờ chúng ta có thể tính tiền ký quỹ bắt buộc:

Số tiền ký quỹ bắt buộc  = Giá trị Lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ

60$  = 6,000$ x 0.01

Giả sử như tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD vì số tiền yêu cầu ký quỹ là 1% nên Số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 60$.

 

Bước 3: Tính Tiền ký quỹ đã sử dụng 

Ngoài những giao dịch chúng ta vừa tham gia thì không có bất cứ giao dịch nào khác mở. Vì chúng ta chỉ mở một vị trí đơn nên Số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ giống như số tiền ký quỹ bắt buộc.

Bước 4: Tính Vốn tức thời.

Hãy giả sử rằng giá đã di chuyển có lợi cho bạn hơn và vị trí của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa rằng khoản lỗ thả nổi của bạn là 0$, giờ hãy tính vốn tức thời của bạn:

Vốn tức thời = Số Dư  + P/L thả nổi

              100$ = 100% + 0$

Vốn tức thời trong tào khoản giờ là 100$.

 

Bước 5: Tính Số dư ký quỹ

Giờ đây, chúng ta đã biết vốn tức thời, ta có thể tính được Số dư ký quỹ:

Số Dư ký quỹ = Vốn tức thời  – Số tiền ký quỹ đã sử dụng

                  40$ = 100$ – 60$

Số dư ký quỹ là 40$

 

Bước 6: Tính Mức ký quỹ

Bây giờ chúng ta đã biết vốn tức thời, ta có thể tính được mức Ký quỹ:

Mức ký quỹ = ( Vốn tức thời/ Số tiền ký quỹ đác sử dụng)  x 100%

            167% = ( 100$ / 60$ ) x 100%

Mức ký quỹ là 167%

 

Tại thời điểm này, các số liệu tài khoản của bạn sẽ trông như thế nào trong diễn đàn giao dịch:

 

Cặp EUR/USD tăng 80 pips!

Cặp tiền EUR/USD tăng lên 80 pips và hiện đang giao dịch ở mức 1.2080.

 

Hãy xem nó đã ảnh hưởng như thế nào tới tài khoản của bạn.

Tiền ký quỹ đã sử dụng.

Bạn có thể nhận thấy rằng Số tiền ký quỹ đã sử dụng đã thay đổi, bởi vì sự thay đổi của tỷ giá hối đoái nên giá trị lý thuyết của các vị trí cũng thay đổi, Điều này đòi hỏi chúng ta phải tính lại số tiền ký quỹ bắt buộc. Bất cứ khi nào có sự thay đổi về giá của cặp tiền EUR/USD thì số tiền ký quỹ bắt buộc cũng sẽ thay đổi. Với giá giao dịch hiện tại của cặp tiền EUR/ USD ở mức 1.20800 ( thay vì 1.20000), hãy nhìn xem chúng ta cần bao nhiêu tiền ký quỹ bắt buộc để giữ các vị trí mở. Vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch.

1€ = 1.2080$
1,000€  x  5 Lot tiêu chuẩn = 5,000
5,000€ = 6,040$

Giá trị lý thuyết là 6,040$. Trước đó, Giá trị lý thuyết đã là 6,000$ vì cặp EUR/USD đã tăng lên điều này có nghĩa rằng EUR đã mạnh hơn, Và vì tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD, đây là nguyên nhân làm cho giá trị lý thuyết của các vị trí tăng lên.

Bây giờ, chúng tá có thể tính được số tiền ký quỹ bắt buộc:

Số tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ

60.40$  = 6,040$ x 0.01

Chú ý rằng vì giá trị lý thuyết đã tăng lên nên số tiên ký quỹ bắt buộc cũng tăng lên. Vì số tiền yêu cầu ký quỹ là 1% nên số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 60.40$. Trước đó, số tiền ký quỹ bắt buộc đã là 60.00$ ( Khi cặp EUR/USD đang giao dịch ở mức 1.20000). Số tiền ký quỹ bắt buộc được cập nhập để phản ánh sự thay đổi trong số tiền ký quỹ bắt buộc của mọi vị trí mở. Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị trí mở nên Số tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với số tiền ký quỹ bắt buộc mới.

Lợi nhuận và thua lỗ thả nổi ( P/L)

Cặp tiền EUR/USD đã tăng từ 1.20000 lên  1.2080, chênh lệch 80 pips, Vì bạn có thể giao dịch các Lot siêu nhỏ, một pip di chuyển bằng 0.50$. Vì cặp EUR/USD giá thấp điều này có nghĩa rằng bạn có  một khoản Lỗ thả nổi là 40$

P/L thả nổi  = ( Giá hiện tại – Giá vào lệnh)  x 10,000  x X$/pip

40$  = ( 1.2080 – 1.20000) x 10,000 x 0.5$/pip

Vốn tức thời.

 Ta có vốn tức thời hiện là  60$

Vốn tức thời = Số Dư  +  P/L thả nổi

60$ = 100$ + (-40$)

 

 Số Dư ký quỹ

Bây giờ số Dư ký quỹ của bạn là 0$.

Số Dư ký quỹ = Vốn tức thời  – Số tiền ký quỹ đã sử dụng

-0.40$ = 60$  – 60.40$

Mức ký quỹ.

Hiện tại mức ký quỹ của bạn đã giảm xuống 99%

Mức ký quỹ = (Vốn tức thời / Số tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

99% = ( 60$ / 60.40$)  x 100%

Mức gọi ký quỹ là khi mức ký quỹ ở mức 100%. Mức ký quỹ của bạn hiện vẫn dưới 100%. Tại thời điểm này bạn nhận được cuộc gọi ký quỹ, đó là cảnh báo cho bạn, vị trí của bạn sẽ vẫn tiếp tục mở nhưng bạn không thể mở vị trí mới trừ khi mức ký quỹ tăng lên trên 100%.

Những số liệu trong tài khoản

Đây là những gì bạn nhìn thấy các số liệu trên diễn đàn giao dịch của mình: 

 

Cặp EUR/USD tăng thêm 96 pips! 

Cặp tiền EUR/USD tăng thêm 96 pips và hiện đang giao dịch ở mức 1.2176. 

 

 

Số tiền ký quỹ đã sử dụng

Cặp EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.21760 ( Thay vì ở mức 1.20800), Hãy xem chúng ta cần bao nhiêu tiền ký quỹ bắt buộc để giữ các vị trí mở. Vì giao dịch tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá bằng USD nên chúng ta cần chuyển đổi giá trị của EUR sang USD để xác định giá trị lý thuyết của giao dịch.

1€  = 1.21760$
1,000€ x 5 Lot siêu nhỏ  = 5,000
5,000€  = 6,088$

Giá trị lý thuyết của giao dịch là 6,088$. Giờ đây chúng ta có thể tính được tiền ký quỹ bắt buộc.

 Số tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị lý thuyết x Số tiền yêu cầu ký quỹ

60.88$ = 6,080$  x 0.01

Hãy chú ý rằng giá trị lý thuyết của bạn đã giảm nên số tiền ký quỹ bắt buộc cũng giảm. Vì số tiền yêu cầu ký quỹ là 1% nên tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 60.88$. Trước đó, Số tiền ký quỹ bắt buộc đã là 60.40$ (khi cặp tiền EUR/USD đã giao dịch ở mức 1.20800). Số tiền ký quỹ đã sử dụng được cập nhập để phản ánh sự thay đổi trong số tiền ký quỹ bắt buộc cho mọi vị trí mở. Trong ví dụ này, vì bạn chỉ có một vị trí mở, nên tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ bằng với tiền ký quỹ bắt buộc mới.

P/L thả nổi.

EUR/USD hiện đã tăng từ 1.20000 lên 1.217600, chênh lệch 176 pips, vì bạn có thể giao dịch 5 Lot siêu nhỏ, một pip di chuyển bằng 0.5$. Do vị trí giao dịch nhỏ giá thấp, điều này có nghĩa rằng bạn có một khoản lỗ nổi là 88$.

P/L Nổi  = (Giá hiện tại  – Giá vào lệnh)   x 10,000  x  X$/ pip

188$ = (1.21760 – 1.20000) x 10,000 x 0.5$/pip

Vốn tức thời.

Ta có Vốn tức thời hiện giờ là 12$

Vốn tức thời = Số Dư  + P/L Nổi

12$ = 100$ + (-88$)

Số dư ký quỹ 

Ta có Số Dư ký quỹ hiện tại là -48.88$

Số dư ký quỹ = Vốn tức thời – Số tiền ký quỹ đã sử dụng

-48.88$  = 12$  –  60.88$

Mức ký quỹ

Hiện tại mức ký quỹ của bạn hiện giờ đã giảm xuống 20%

Mức ký quỹ = ( Vốn tức thời / Số tiền ký quỹ đã sử dụng)  x 100%

20%  =(12$ / 60.88$) x 100%

Tại thời điểm này, Mức ký quỹ của bạn hiện thấp hơn Mức bị dừng giao dịch?

Những số liệu trong tài khoản

 

Dừng Giao dịch

Mức bị dừng giao dịch là khi Mức ký quỹ của bạn giảm xuống tới 20%. Tại thời điểm này, Mức ký quỹ của bạn đạt mức bị dừng giao dịch. Diễn đàn giao dịch của bạn sẽ tự động thực hiện dừng giao dịch. Điều này có nghĩa rằng giao dịch của bạn sẽ tự động đóng vị trí theo giá thị trường và sẽ có 2 điều xảy ra với tài khoản giao dịch của bạn:

  1. Số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn sẽ được phát hành. 
  2. Khoản Lỗ nổi của bạn sẽ được chốt lại.

Số Dư trong tài khoản của bạn sẽ được cập nhập để phản ánh thua lỗ khi lệnh đang mở. Bây giờ tài khoản của bạn không có vị trí nào mở và đang chờ giao dịch, nên Số dư ký quỹ , Vốn tức thời, và Số dư tài khoản của bạn sẽ giống nhau. Không có mức ký quỹ hoặc P/L thả nổi nào bởi vì hiện tại bạn không có vị trí mở.

 

Hãy nhìn xem những số liệu thay đổi như thế nào từ lúc bắt đầu giao dịch tới cuối phiên giao dịch.

 

Trước khi giao dịch nhỏ, bạn có 100$ tiền mặt trong tài khoản. Bây giờ sau một giao dịch đơn bạn mất đi 12$ thậm chí không đủ cho một tháng trả cho Netflix, Bạn đã mất 88% tiền vốn.

 Lãi/Lỗ % =((Số Dư cuối phiên – Số Dư đầu phiên)/Số dư đầu phiên)x 100%

-88% = (( 12$ – 100$) / 100$) x 100%

Và với cặp tiền EUR/USD di chuyển chỉ 176 pips. Di chuyển 176 pips là không có gì. Và như vậy cặp EUR/USD có thể dễ dàng di chuyển nhiều như vậy trong một hoặc 2 ngày nữa. Xin chúc mừng bạn vừa thổi tài khoản của bạn vì số dư tài khoản rất ít để mở bất kỳ vị trí giao dịch mới nào, tài khoản giao dịch của bạn đã chết khá nhiều.