3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott

Như bạn có thể đoán được, quy tắc của Elliott chính là chìa khóa trong việc sử dụng lý thuyết sóng Elliott. Trong giao dịch với lý thuyết sóng Elliott chúng ta phải biết các xác định chính xác các sóng.

Bằng cách nhận biết thị trường đang nằm trong làn sóng nào. Bạn sẽ có thể tìm ra khía cạnh của thị trường để giao dịch dài hay ngắn.

Trước khi chúng ta bắt đầu áp dụng Lý thuyết sóng Elliott vào giao dịch của mình. Bạn phải lưu ý các quy tắc dưới đây.

Có 3 quy tắc chính của lý tuyết sóng Elliott

  1. Sóng 3 không bao giờ là sóng xung ngắn nhất.
  2. Sóng 2 không bao giờ có thể vượt quá sự bắt đầu của sóng 1.
  3. Sóng 4 không bao giờ có thể giao nhau trong cùng khu vực giá với sóng 1.

Hướng dẫn giao dịch sóng Elliott

Không giống như ba quy tắc chính. Các hướng dẫn này có thể bị phá vỡ. Đôi khi, sóng 5 không di chuyển ra khỏi cuối sóng 3. Điều này được gọi là cắt ngắn. Làn sóng 5, thường xuyên hơn không. Nó có thể vượt ra ngoài hoặc phá vỡ đường xu hướng rút ra song song với sóng 3 và đường xu hướng kết nối điểm bắt đầu của sóng 3 và 5. Sóng 3 có xu hướng rất dài, sắc nét và mở rộng. Sóng 3 và 4 thường xuyên bật ra khỏi các mức phục hồi Fibonacci.