Used Margin (Tiền ký quỹ đã sử dụng) là gì?

Used Margin là gì?

Để dễ hiểu Used Margin là gì đầu tiên chúng ta phải biết Tiền ký quỹ bắt buộc là gì? bất khi nào bạn muốn mở một vị trí giao dịch mới, một lượng số tiền ký quỹ bắt buộc cụ thể sẽ được đặt một bên. Tiền ký quỹ bắt buộc được chúng tôi giải thích rất chi tiết vào bài viết trước, Nếu bạn vẫn chưa hiểu thì bạn có thể đọc lại bài viết để có thể hiểu rõ hơn.

Nếu bạn mở một hay nhiều vị trí cùng thời điểm, mỗi vị trí cụ thể sẽ có tiền ký quỹ bắt buộc của riêng mình. Nếu bạn cộng tất cả số tiền ký quỹ bắt buộc tại tất cả vị trí đang mở, thì tổng số tiền được gọi là ký quỹ đã sử dụng. Số tiền ký quỹ là tổng tất cả tiền ký quỹ được khóa lại và không thể sử dụng để mở vị trí giao dịch mới. Đây là mức ký quỹ đã được sử dụng, mặc dù số tiền ký quỹ được gắn với một giao dịch cụ thể, số tiền ký quỹ đã sử dụng đề cập đến số tiền của bạn cần gửi để giữ tất cả giao dịch của bạn được mở.

Tiền ký quỹ đã sử dụng là gì?
Tiền ký quỹ đã sử dụng là gì?

Ví dụ: Mở vị trí giao dịch USD/JPY và USD/CHF dài

Hãy nói bạn đã gửi 1,000$ vào tài khoản và muốn mở 2 vị trí giao dịch:

  1. USD/JPY dài và muốn mở vị trí một Lot nhỏ (10,000 đơn vị).
  2. USD/CHF dài và muốn mở vị trí một Lot nhỏ (10,000 đơn vị).

Số tiền yêu cầu ký quỹ cho mỗi cặp tiền như sau:

Cặp tiền tệ Tiền yêu cầu ký quỹ
USD/JPY 4%
USD/CHF 3%

Bạn cần bao nhiêu tiền ký quỹ (ký quỹ bắt buộc) để mở từng vị trí?

Vì USD là tiền cơ sở cho cả hai cặp tiền. Một Lot nhỏ là 10,000$ có nghĩa là mỗi vị trí giá trị lý thuyết là 10,000%.

Bây giờ chúng ta hãy tính tiền ký quỹ bắt buộc cho mỗi vị trí.

Ví trí giao dịch của cặp USD/JPY

Số tiền yêu cầu ký quỹ cho cặp USD/JPY là 4%. Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá là USD, thì số tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 400$.

Ký quỹ bắt buộc  = Giá trị lý thuyết   x   Số tiền yêu cầu ký quỹ 

                             400$    = 10,000$ x 0.04

 Vị trí giao dịch của cặp USD/CHF

Số tiền yêu cầu ký quỹ cho cặp USD/CHF là 3%. Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá là USD, thì ký quỹ bắt buộc sẽ là 300$.

Ký quỹ bắt buộc   = giá trị lý thuyết   x   Số tiền yêu cầu ký quỹ 

                                300$   = 10,000$  x 0,03

Vì bạn có hai giao dịch, nên số tiền ký quỹ đã sử dụng trong tài khoản của bạn sẽ là 700$.

Tiền ký quỹ đã sử dụng = Tổng số tiền ký quỹ bắt buộc từ tất cả các vị trí mở 

    700$ = 400$ (USD/JPY) + 300$ (USD/CHF)

Tóm tắt:

  • Used margin là tổng số tiền hiện đang được sử dụng để duy trì tất cả các vị trí mở.
  • Nói cách khác, nó là tổng của tất cả ký quỹ bắt buộc đang sử dụng.