Tiền Ký quỹ (Margin) là gì?

Số tiền kí quỹ (Margin) là gì?

Margin là số tiền khi giao dịch trong thị trường Forex. Bạn chỉ cần đưa ra  một lượng vốn nhỏ cần thiết để mở giao dịch và duy trì vị trí mới. Vốn này được gọi là Margin.

Cho ví dụ: Nếu bạn muốn mua cặp USD/JPY trị giá  100,000$, bạn không cần đưa ra toàn bộ số tiền. Bạn chỉ cần đưa ra một phần như 3,000$. Số tiền thực tế phụ thuộc vào nhà môi giới Forex hoặc nhà cung cấp CFD của bạn. Margin có thể được xem là một khoản ký gửi hoặc tài sản thế chấp tin cậy sử dụng để mở một vị trí giao dịch và giữ cho nó mở. Tiền ký quỹ không phải một khoản phí hoặc chi phí giao dịch.

Margin  đơn giản là một phần tiền vốn của bạn mà nhà môi giới Forex thiết lập dành riêng cho số dư tài khoản của bạn. Để nó có thể giữ giao dịch mở và đảm bảo rằng bạn có thể bù đắp tổn thất tiền năng của giao dịch đó.  Phần này đã được sử dụng trong các khu vực khác hoặc để khóa trong thời gian giao dịch cụ thể. Sau khi một giao dịch được đóng lại tiền ký quỹ được chuyển tự do. Hoặc có thể được phát hành vào tài khoản của bạn. Bây giờ bạn có thể sử dụng một lần nữa để mở một giao dịch mới.

Margin Requirement (yêu cầu ký quỹ) là gì?

Margin được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) của kích thước vị trí toàn phần. Còn được gọi là giá trị lý thuyết của vị trí mà bạn muốn mở. Tùy thuộc vào cặp tiền tệ và nhà môi giới Forex. Số tiền yêu cầu ký quỹ để mở các vị trí khác nhau. Bạn sẽ nhìn thấy yêu cầu ký quỹ như là 0.25%, 0.5%, 1%, 2%,5%, 10%, hoặc cao hơn. Tỷ lệ phần trăm này (%) được gọi là yêu cầu ký quỹ. Dưới đây là một số ví dụ về yêu cầu ký quỹ cho một số cặp tiền:

Cặp tiền tệYêu cầu Ký quỹ
EUR/USD2%
GBP/USD5%
USD/JPY4%
EUR/AUD3%

Required Margin (Số tiền ký quỹ bắt buộc) là gì?

Nó được thể hiện dưới dạng một số tiền cụ thể trong tài khoản của bạn. Số tiền này được gọi là ký quỹ bắt buộc. Mỗi vị trí bạn mở sẽ có số tiền ký quỹ bắt buộc và sẽ cần được khóa. Hãy xem một giao dịch điển hình của ERU/USD (Euro so với USD). Để mua hoặc bán một ERU/USD với giá 100,000 không cần đòn bẩy sẽ yêu cầu các nhà giao dịch đưa ra 100,00$ tiền trong tài khoản, toàn bộ giá trị của vị trí đó. Nhưng với yêu cầu ký quỹ là 2%, chỉ 2,000$ (số tiền bắt buộc ký quỹ) của các nhà giao dịch sẽ cần thiết để mở và duy trì vị trí giao dịch 100,000$ EUR/USD.

Ví dụ 1: Mở vị trí giao dịch cặp USD/JPY dài

Hãy nói bạn đã gửi 1,000$ vào tài khoản và muốn giao dịch USD/JPY giá cao. Và muốn mở vị trí một Lot nhỏ ( 10,000 đơn vị). Bạn cần phải có bao nhiêu tiền để mở vị trí này?

Vì USD là tiền cơ sở, Lot nhỏ có giá trị là 10,000$. Nghĩa là vị trí giá trị lý thuyết là 10,000$. Giả sử, tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá bằng USD thì yêu cầu ký quỹ là 4%, số tiền bắt buộc ký quỹ sẽ là 400$.

Ví dụ 2: Mở một vị trí giao dịch cặp GBP/USD dài

Hãy nói bạn đã gửi 1,000$ vào tài khoản của mình và muốn di chuyển GBP/USD giá cao tới 1.30000 và muốn mở một vị trí Lot nhỏ (10,000 đơn vị). Cần bao nhiêu tiền để mở vị trí giao dịch? Vì GBP là tiền cơ sở, Lot nhỏ có giá trị là 10,000 pounds. Nghĩa là vị trí giá trị lý thuyết là 13,000$. Giả sử tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá là USD. Thì số tiền yêu cầu ký quỹ là 5%, số tiền bắt buộc ký quỹ sẽ là 650$.

Ví dụ 3: Mở vị trí giao dịch cặp EUR/AUD dài 

Hãy nói bạn muốn giao dịch EUR/AUD giá cao và muốn mở vị trí một Lot nhỏ (10,000 đơn vị). Cần bao nhiêu tiền có thể mở vị trí giao dịch này?

Giả sử, tài khoản giao dịch của bạn có mệnh giá là USD. Bạn cần biết điều đầu tiên là giá của EUR/USD là gì? Hãy nói giao dịch EUR/USD là 1.15000. Vì EUR là tiền cơ sở, Lot nhỏ này là 10,000 euros. Có nghĩa là vị trí giá trị lý thuyết là 11,500$. Vì vậy số tiền yêu cầu ký quỹ là 3% và số tiền bắt buộc ký quỹ sẽ là 345$.

Cách tính required margin

Khi giao dịch, số tiền ký quỹ (bắt buộc ký quỹ) cần thiết để giữ một vị trí mở. Nó có cách tính bằng tỷ lệ phần trăm (Số tiền yêu cầu ký quỹ) kích cỡ vị trí (giá trị lý thuyết). Số tiền cụ thể của số tiền bắt buộc ký quỹ là cách tính theo  tiền cơ sở của cặp tiền chính trong giao dịch. Nếu tiền cơ sở khác với tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Thì số tiền bắt buộc ký quỹ sau đó được chuyển sang mệnh giá tiền trong tài khoản của bạn. Dưới đây là công thức tính số tiền ký quỹ bắt buộc.

Nếu tiền cơ sở giống như tiền trong tài khoản của bạn cách tính Số tiền ký quỹ bắt buộc:

Số tiền ký quỹ bắt buộc  = Giá trị lý thuyết  x  Số tiền yêu cầu ký quỹ.

Nếu tiền cơ sở khác với tiền trong tài khoản của bạn, cách tính số tiền ký quỹ bắt buộc:

Số tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị lý thuyết  x Số tiền yêu cầu ký quỹ  x  Tỷ giá thay đổi giữa tiền cơ sở và tiền trong tài khoản của bạn.

Lý do duy nhất để có tiền trong tài khoản của bạn là để đảm bảo có đủ tiền ký quỹ để sử dụng giao dịch.

Khi nói đến giao dịch Forex, khả năng mở giao dịch của bạn không nhất thiết phải dựa trên số tiền trong số dư của tài khoản. Chính xác hơn là nó dựa trên số tiền bạn có. Điều này có nghĩa là các nhà môi giới luôn tìm cách xem bạn có đủ tiền ký quỹ trong tài khoản hay không, điều này thật sự khác với số dư trong tài khoản của bạn. 

Tóm tắt:

Trong bài hôm nay chúng ta học được một số điều sau:

  • Margin là số tiền cần thiết đển mở một vị trí giao dịch. Nó được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm(%) của Toàn bộ kích thước vị trí hoặc giá trị lý thuyết của vị trí mà bạn muốn mở.
  • Ký quỹ bắt buộc là số tiền được đặt qua một bên và được khóa chặt khi bạn mở một vị trí.