Mức Ký quỹ (Margin level) là gì?

Margin level là gì?

Margin level là giá trị phần trăm (%) dựa trên số lượng của vốn tức thời so với tiền ký quỹ đã sử dụng. Mức ký quỹ cho phép bạn bạn biết số tiền mình có sẳn cho các giao dịch mới. Mức Ký quỹ càng cao số tiền ký quỹ miễn phí bạn có sẵn càng nhiều, Mức ký quỹ càng thấp số tiền ký quỹ miễn phí của bạn càng ít. Điều này có thể dẫn đến một điều gì đó rất tệ với giao dịch của bạn ví dụ như cuộc gọi ký quỹ hoặc cháy tài khoản ( Điều này sẽ được chúng tối giới thiệu sau)

Cách tính Margin level

Dưới đây là cách tính mức ký quỹ:

 Mức ký quỹ  = ( Vốn tức thời/ Tiền ký quỹ đã sử dụng) x

100%

Diễn đàn giao dịch của bạn sẽ tự động tính toán và hiển thị mức ký quỹ. Nếu bạn không có bất cứ giao dịch mở nào thì mức ký quỹ của bạn sẽ là số 0. Mức ký quỹ rất quan trọng. Các nhà môi giới Forex sử dụng mức ký quỹ để xác định xem bạn có thể mở các vị trí bổ sung hay không. Các nhà môi giới khác nhau thiết lập mức ký quỹ giới hạn khác nhau, nhưng hầu hết các nhà môi giới thiết lập giới hạn ở mức 100%. Điều này có nghĩa khi vốn tức thời của bạn bằng hoặc thấp hơn tiền ký quỹ đã sử dụng, bạn sẽ không thể mở bất cứ vị trí mới nào. Nếu bạn muốn mở các vị trí mới, trước tiên bạn phải đóng vị trí hiện có.

Ví dụ 1: Mở một vị trí cặp USD/JPY giá cao với 1 Lot nhỏ.

Hãy nói bạn có 1,000$ trong số dư tài khoản của mình 

 

Mức Ký quỹ là gì?

Bước 1: Tính Tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn cặp USD/JPY giá cao và muốn mở một vị trí Lot nhỏ (10,000 đơn vị). Số tiền yêu cầu ký quỹ là 4%. Cần bao nhiêu tiền ký quỹ bắt buộc để mở vị trí giao dịch mới? Vì USD là tiền cơ sở, nên Lot nhỏ này là 10,000$, Có nghĩa là vị trí giá trị lý thuyết là 10,000$.

Tiền ký quỹ bắt buộc = Giá trị lý thuyết  x Tiền yêu cầu ký quỹ

Giả sử như tài khoản giao dịch của bạn mệnh giá bằng USD thì tiền yêu cầu ký quỹ là 4%, và tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 400%.

 

Bước 2: Tính tiền ký quỹ đã sử dụng

Bên cạnh giao dịch chúng tôi vừa tham gia thì không có bất kỳ giao dịch nào khác mở. Vì chúng tôi vừa mở một giao dịch đơn thì tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ giống như tiền ký quỹ bắt buộc.

 

Mức Ký quỹ là gì?
Mức Ký quỹ là gì?

Bước 3: Tính vốn tức thời

Hãy giả sử giá đã thay đổi có lợi cho bạn một chút và vị trí của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa rằng P/L nổi của bạn 0$

Ta có cách tính vốn tức thời như sau:

Vốn tức thời = Số dư tài khoản + P/L Nổi 

1,000$ = 1,000$ + 0$

Vốn tức thời trong tài khoản của bạn là 1,000$.

 

Mức Ký quỹ là gì?
Mức Ký quỹ là gì?

Bước 4: Tính Margin level

Bây giờ chúng ta đã biết vốn tức thời, chúng ta có thể tính mức ký quỹ như sau:

 Mức ký quỹ = ( Vốn tức thời/ Tiền ký quỹ đã sử dụng) x 100%

250$ =  (1,000$/400$ ) x 100%

Mức ký quỹ là 250%

 

Mức Ký quỹ là gì?
Mức Ký quỹ là gì?

Nếu Margin level là 100% hoặc ít hơn. Hầu hết các sàn giao dịch sẽ không cho phép bạn mở giao dịch mới.

 

Mức Ký quỹ là gì?
Mức Ký quỹ là gì?

Trong ví dụ này, vì bạn mức ký quỹ hiện tại của bạn là 250%. Cao hơn 100%, bạn vẫn có thể mở giao dịch mới. Hãy tưởng tượng nó giống như một cây đèn giao thông vậy. Miễn là Margin level của bạn trên 100% thì tài khoản của bạn có màu xanh và vẫn tiếp tục mở các giao dịch mới.

Tóm Tắt

Trong bài viết này chúng tôi giúp bạn có thể hiếu một vố vấn đề sau:

  • Margin level là tỷ lệ giữ vốn tức thời và tiền ký quỹ đã sử dụng, nó được biểu thị dưới dạng phần trăm (%)
  • Cho ví dụ, nếu vốn tức thời của bạn là 5,000$ và tiền ký quỹ đã sử dụng là 1,000$ thì mức ký quỹ của bạn là 500%.