Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Free Margin và Used Margin là phân loại của tiền ký quỹ. Tiền ký quỹ đã sử dụng, chỉ là tổng hợp của tất cả các ký quỹ bắt buộc từ các vị trí mở, đã được chúng tôi giới thiệu từ bài trước. Free Margin là sự khác nhau giữa vốn tức thời và tiền ký quỹ đã sử dụng. Nó được đề cập đến từ vốn tức thời trong tài khoản của người giao dịch mà không bị ràng buộc trong tiền ký quỹ cho các vị trí mở hiện tại. Free Margin cũng được biết là tiền ký quỹ đã sử dụng  vì nó là tiền ký quỹ mà bạn có thể sử dụng. Tiền dư ký quỹ có thể được coi của hai điều dưới đây.

  1. Số tiền có sẳn để mở các vị trí mới.
  2. Số tiền mà vị trí hiện tại có thể di chuyển ngược lại bạn trước khi bạn nhận được cuộc gọi ký quỹ hoặc cháy tài khoản.

Đừng lo lắng về cuộc gọi ký quỹ và cháy tài khoản là gì? Chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn sau. Còn bây giờ, chúng ta chỉ cần biết những vấn đề đó là tín hiệu không tốt với giao dịch của chúng ta. 

Cách tính Số dư ký quỹ?

Dưới đây là cách tính Số dư ký quỹ:

Số dư ký quỹ  =  Vốn tức thời  –  Tiền ký quỹ đã sử dụng

Nếu bạn có các vị trí mở, và hiện tại chúng đang có lợi nhuận, thì vốn tức thời của bạn sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn cũng sẽ có thêm Số dư ký quỹ.

Lợi nhuận thả nổi làm tăng vốn tức thời, nghĩa là Số dư ký quỹ sẽ tăng lên.

Nếu các vị trí mở của bạn mất nhiều tiền thì vốn tức thời của bạn sẽ giảm xuống, đồng thời bạn cũng sẽ có ít Số dư ký quỹ hơn. 

Các khoảng lỗ thả nổi làm giảm vốn tức thời, Số dư ký quỹ cũng sẽ giảm theo.

Ví dụ: Bạn không có vị trí mở nào.

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản. Bạn gửi 1,000$ vào tron tài khoảng giao dịch của mình. Bạn không có bất kỳ vị trí mở nào, vậy Số dư ký quỹ sẽ như thế nào?

Bước 1: Tính vốn tức thời

Nếu bạn không có bất cứ vị trí mở nào, thì cách tính vốn tức thời rất dễ dàng.

 Vốn tức thời  = Số dư tài khoản  + Lãi ( hoặc Lỗ) Nổi

           1,000$  = 1,000$ + 0$

Lúc này vốn tức thời cũng giống như số dư tài khoản của bạn, vì bạn không có bất kỳ vị trí mở nào nên bạn không có bất kỳ lợi nhuận hoặc thua lỗ nổi nào.

Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?
Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Bước 2: Tính Số dư ký quỹ

Nếu bạn không có bất kỳ vị trí mở nào, thì lúc này tiền Số dư ký quỹ sẽ giống với vốn tức thời

Số dư ký quỹ  = Vốn tức thời  – Tiền ký quỹ đã sử dụng

                            1,000$ = 1,000$  – 0$

Vì bạn không có bất kỳ vị trí mở nên bạn không có tiền ký quỹ đã sử dụng. Điều này có nghĩa rằng Số dư ký quỹ của bạn sẽ giống với vốn tức thời và số dư tài khoản của bạn.

Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?
Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Ví dụ: Mở một vị trí USD/JPY giá cao

Bây giờ hãy làm nó phức tạp hơn một chút bằng cách bắt đầu tham gia một giao dịch, hãy nói bạn có 1,000$ trong số dư tài khoản của mình. 

Bước 1: Tính tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn cặp USD/JPY dài và muốn mở một vị trí Lot nhỏ (10,000 đơn vị). Lúc này tiền ký quỹ bắt buộc là 4%. Cần bao nhiêu tiền ký quỹ bắt buộc để mở vị trí? Vì USD là tiền cơ sở. Lot nhỏ này là 10,000$, Nghĩa là giá trị lý thuyết của vị trí là 10,000$.

Tiền ký quỹ bắt buộc  =  Giá trị lý thuyết  x  Tiền yêu cầu ký quỹ

                              400$  =  10,000$  x 0.04

Giả sử, tài khoản giao dịch của bạn được mệnh giá là USD, vì số tiền yêu cầu ký quỹ là 4%, Thì tiền ký quỹ bắt buộc sẽ là 400$.

Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?
Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Bước 2: Tính tiền ký quỹ đã sử dụng

Bên cạnh giao dịch bạn mới bắt đầu, Bạn không có bất kỳ giao dịch mở nào khác. Vì chúng tôi chỉ mở một vị trí đơn nên tiền ký quỹ đã sử dụng sẽ giống với tiền ký quỹ bắt buộc.

Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?
Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Bước 3: Tính vốn tức thời

Hãy giả sử rằng giá đã thay đổi một chút có lợi cho bạn và vị trí của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa P/L nổi của bạn là 0$. Chúng ta có cách tính vốn tức thời của bạn như sau:

Vốn tức thời  = Số dư tài khoản  +  P/L Nổi

1,000 = 1,000$ + 0$

Vốn tức thời hiện có trong tài khoản của bạn là 1,000$

Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?
Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Bước 4: Tính Số dư ký quỹ

Lúc này chúng ta đã biết vốn tức thời, chúng ta có thể tính được tiền ký quỹ miễn phí bằng cách sau:

 Tiền ký quỹ miễn phí = Vốn tứ thời –  tiền ký quỹ đã sử dụng 

                               600$ = 1,000$ – 400$

Tiền ký quỹ miễn phí là 600$. 

Free Margin (Số dư ký quỹ) là gì?

Như bạn có thể nhìn thấy, có một cách tính vốn tức thời khác đó là tính tổng của tiền sử dụng và Số dư ký quỹ.

 Vốn tức thời  = Tiền ký quỹ đã sử dụng + Số dư ký quỹ

Tóm tắt

Trong bài viết hôm nay chúng ta có thể tích lũy thêm cho mình một số điều như sau:

  • Số dư ký quỹ là số tiền không bị khóa bởi một vị trí mở và có thể được sử dụng ở các vị trí mới
  • Khi Số dư ký quỹ ở mức 0 hoặc ít hơn thì các vị trí bổ sung không thể mở.